Primary tabs

nhphung

NGUYỄN HỮU PHỤNG

CHỨC VỤ: 
Tổ phó
TRÌNH ĐỘ: 
Đại Học
NĂM SINH: 
05/5/1986
NƠI SINH: 
An Giang
NGÀY VÀO NGÀNH: 
01/01/2011
SĐT: 
0987.994.224