Tin nhà trường

Kế hoạch Kiến tập Sư phạm Tiểu học 2017 - 2018

Xem các tập tin đính kèm.

Hướng dẫn xem camera

- Xem camera khối 1 (1abcd) và nhà ăn 1

(chi tiết trong tập tin đính kèm)

- Xem camera khối 1 (1egh)

 (chi tiết trong tập tin đính kèm)

- Xem camera khối 2 (abde

(chi tiết trong tập tin đính kèm)

Thông báo tựu trường năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2017 về việc Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang;

THÔNG BÁO Tuyển dụng Nhân viên phục vụ Bán trú Năm học 2017 - 2018

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm - Đại học An Giang cần tuyển nhân viên phục vụ công tác bán trú làm việc tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm với các yêu cầu và vị trí sau:

Lịch Sinh Hoạt Hè Năm 2017

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm...

Thông báo tuyển sinh lớp 6

Xem chi tiết tập tin đính kèm...

Thông báo tuyển sinh lớp Một bán trú

Xem chi tiết tập tin đính kèm...

Thông báo chiêu sinh lớp trải nghiệm hè 2017

         Căn cứ kế hoạch số 87/KH-THSP ngày 17 tháng 5 năm 2017của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm về việc tổ chức lớp trải nghiệm hè 2017;

Chương trình và kế hoạch lớp trải nghiệm hè 2017

Xem chi tiết trong 2 tập tin đính kèm....

Lịch thi Học kỳ 2

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm...

Pages