Thông báo

Lịch sinh hoạt hè

Xem tập tin đính kèm...

Trường PT Thực hành Sư phạm tuyển sinh lớp 1, 6, 10 năm học 2013-2014

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2013 - 2014

- Lớp 1: 5 lớp, mỗi lớp 30 học sinh.

- Lớp 6: 5 lớp, mỗi lớp 35 học sinh.

Pages