Thời khóa biểu

Thời Khóa Biểu Áp dụng 18-8-2014

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng 14/04/2014

*Một số lưu ý:

- Các môn khối 12: Địa lý học phòng dự trữ; Vật lý 12CD học phòng 12C; Sinh học học phòng 12A; Lịch sử học 12C; Ngoại ngữ 12AB học 12A.

- Buổi sáng, tiết 3, thứ 4, 5 các lớp 12ABCD ổn định tại lớp ôn bài. Riêng những học sinh học ôn tập môn Địa tập trung học phòng dự trữ.

Thời khóa biểu áp dụng 17/02/2014

xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng 13/01/2014

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu và PCGD ad 06/01/2014

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng 25/11/2013

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng 11/11/2013

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng 28/10/2013

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu ad 30/09/2013

Xem tập tin đính kèm...

TKB ad 09/09/2013 (cập nhật ngày 10/09/2013)

Xem tập tin đính kèm...

Pages