Tiểu học

Ôn tập qua mạng Khối 5

*Môn Toán 5:

       - Bài 1: Nhấp vào đây

Ôn tập qua mạng Khối 4

*Môn Tiếng Việt 4:

Ôn tập qua mạng Khối 3

*Môn Toán 3:

       - Bài 1: Nhấp vào đây

Ôn tập qua mạng Khối 2

*Môn Toán 2:

Ôn tập qua mạng Khối 1

*Môn Toán 1:

Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch covid-19

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Đề ôn tập qua Mạng khối 12 (Đợt 2)

Tải các tập tin đính kèm

Đề ôn tập qua Mạng khối 11 (đợt 2)

Tải tập tin đính kèm

Đề ôn tập qua Mạng khối 10 (đợt 2)

Tải tập tin đính kèm

Pages