Primary tabs

THÔNG BÁO Về việc thay đổi thời gian xét tuyển lớp Một Năm học: 2014 - 2015

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

 Căn cứ kế hoạch số 38/KH-THSP ngày 05/3/2014 về việc phát triển giáo dục năm học 2014 - 2015 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm;

 Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-THSP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm về việc Tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 vụ năm học 2014 - 2015;

 Căn cứ vào khung thời gian năm học 2014 - 2015 và tình hình thực tế của nhà trường;

 Nay Trường PT Thực hành Sư phạm, thông báo đến toàn thể phụ huynh học sinh về việc thay đổi thời gian xét tuyển lớp Một năm học 2014 - 2015 như sau:

 1. Thời gian phát đơn và nhận hồ sơ:

 Theo kế hoạch số 80/KH-THSP ngày 13 tháng 5 năm 2014: Từ ngày 09/6/2014 đến ngày hết ngày 15/7/2014.

 Nay điều chỉnh lại: Từ ngày 09/6/2014 đến hết ngày 30/6/2014.

2. Xét tuyển, công bố kết quả và thông báo nhập học: Ngày 01/7/2014.

(Xem chi tiết trong tập tin đính kèm)...