Primary tabs

Hệ phương trình

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

1. Hệ gồm một phương trình bậc nhất và một phương trình bậc hai hai ẩn
Hệ phương trình có dạng

Phương pháp giải.
Sử dụng phương pháp thế: Rút x hoặc y từ phương trình bậc nhất rồi thay vào phương trình bậc hai
trong hệ, ta được một phương trình một ẩn. Giải phương trình một ẩn này, sau đó tìm ẩn còn lại.

Xem thêm trong tập tin đính kèm...