Primary tabs

nnpthanh

NGUYỄN NGÔ PHƯƠNG THANH

CHỨC VỤ: 
Giáo viên
TRÌNH ĐỘ: 
Đại học
NĂM SINH: 
10/5/1989
NGÀY VÀO NGÀNH: 
9/1/2011
SĐT: 
0919.545.828