Primary tabs

Hướng dẫn xem camera

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

- Xem camera khối 1 (1abcd) và nhà ăn 1

(chi tiết trong tập tin đính kèm)

- Xem camera khối 1 (1egh)

 (chi tiết trong tập tin đính kèm)

- Xem camera khối 2 (abde) 

(chi tiết trong tập tin đính kèm)

- Xem camera khối 3 và 2c

(chi tiết trong tập tin đính kèm)

- Xem camera khối 4 và 3G  và lối đi cầu thang 

(chi tiết trong tập tin đính kèm)