Primary tabs

Môn Lịch sử 6

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
- Tuần 5: từ 27/4-3/5/2020:+ Bài 22

+ Video

+ Bài tập

- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:+ Bài 21

+ Video

+ Bài tập

- Tuần 2: từ 06 - 12/4/2020:+ Bài học

+ Video

+ Bài tập 1

+ Bài tập 2

- Tuần 1: từ 01 - 05/4/2020:+ Bài học+ Video+ Bài tập

 

Huỳnh Thị Kim Ngân0979772521Htkimngan@agu.edu.vn6 A, B, C, D, E, G, H