Primary tabs

Môn Toán học 6

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
Tuần 5
từ 27/4-3/5/2020
Đại
số
+ Video
Tuần 4
từ 20-26/4/2020
Đại
số
(pdf)
(ppsx)
+ Video
Tuần 2
từ 06-12/4/2020
Hình 
học
+ Video 5 (tk)
Đại
số
Tuần 1
từ 01-05/4/2020
 
+ Video 1 (tk)
+ Video 2 (tk)

 

Trần Thị Mai Thanh0985029090ttmthanh@agu.edu.vn6 B, C
Đỗ Thanh Hà0986596149dtha@agu.edu.vn6 D, E, G