Primary tabs

Môn Toán học 10

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
 Tuần 5 
từ 27/4-26/4/2020
Hình 
học
+ Video

+ Bài tập

Đại
số
+ Bài 1 (ppsx)
+ Bài 1 (pdf)
+ Bài 1 (tt.ppsx)
+ Bài 1 (tt.pdf)
+ Video

+ Bài tập 1

+ Bài tập 2

Tuần 4 
từ 20-26/4/2020
Hình 
học
+ Video

+ Bài tập.t2

 

Đại
số
(Ôn tập
Chương IV)
(Ôn tập
Chương IV) 
+ Video

+ Bài tập 1

+ Bài tập 2

 

 

Tuần 3 
từ 13-19/4/2020
Đại
số
+ Luyện tập+ Video+ Bài tập
Tuần 2
từ 6-12/4/2020
Đại
số
+ Bài học+ Video+ Bài tập
Hình
học
+ Bài học+ Video+ Bài tập
Tuần 1
từ 01-5/4/2020
 
Đại
số

+ Bài học

+ Video 1 (tk)
+ Video 2 (tk) 
+ Video 3 (tk)
Hình
học
+ Bài học+ Video + Bài tập