Primary tabs

Môn Toán 11

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Tuần 5

từ 27/4-3/5/2020

Hình học

+ Bài học.t1

+ Bài học.t2

+ Video

+ Bài tập

Tuần 4

từ 20-26/4/2020

Đại số

(tự học và
nghiên cứu)
(tự học và
nghiên cứu)

+ Video

 
Tuần 3
từ 13-19/4/2020
Đại số
(Giải tích)
(Ôn tập)

+ Video

+ Bài tập

Hình học

+ Bài 3

+ Video

+ Bài tập

Tuần 2
từ 06-12/4/2020
Đại số+ Bài học+ Video+ Bài tập
Tuần 1
từ 01-05/4/2020
Đại số
+ Bài tập
Hình học
+ Video