Primary tabs

Môn Hóa học 12

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Tuần 3

từ 13 - 19/4/2020

+ Bài 32

+ Video

+ Bài tập

+ Bài 31

+ Video

+ Bài tập 1

+ Bài tập 2

Tuần 2

từ 06 - 12/4/2020

+ Bài 29

+ Video+ Bài tập

Tuần 1

từ 01 - 05/4/2020

+ Bài học

+ Video+ Bài tập