Primary tabs

Môn Sinh học 9

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:

+ Bài 53

+ Bài 50

+ Video

+ Bài tập

+ Bài tập

- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020:

+ Bài 49

+ Video+ Bài tập
- Tuần 2: từ 06 - 12/4/2020:

+ Bài học 1

+ Bài học 2

+ Video+ Bài tập
- Tuần 1: từ 01 - 05/4/2020:

+ Bài học

+ Video+ Bài tập