Primary tabs

Môn Ngữ văn 6

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
- Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020:

+ Bài học 1

+ Bài học 2

+ Video

+ Bài tập 1

+ Bài tập 2

- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:

+ Bài học

+ Video

+ Bài tập
- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020:

+ Bài học

+ Video (tk)

+ Bài tập
- Tuần 2: từ 06 - 12/4/2020:

+ Bài học

+ Video 1 (tk)

 + Video 2 (tk)

+ Bài tập
- Tuần 1: từ 01 - 05/4/2020:

+ Bài học

+ Video (tk)+ Bài tập

 

Lê Thị Hoàng Oanh0985105585lthoanh@agu.edu.vn6 A, C, D
Trần Thị Châu Trân0915928700ttctran@agu.edu.vn6 E