Primary tabs

Môn Hóa học 8

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Tuần 5

 từ 27/4 - 3/5/2020

+ Bài 33

+ Bài 34

+ Video+ Bài tập

Tuần 4

 từ 20 - 26/4/2020

+ Bài 31

+ Video+ Bài tập

Tuần 3

từ 13 - 19/4/2020

+ Bài 29

+ Video+ Bài tập

Tuần 2

từ 06 - 12/4/2020

+ Bài học

+ Video+ Bài tập

Tuần 1

từ 01 - 05/4/2020

+ Bài học 1

+ Bài học 2

+ Video+ Bài tập