Primary tabs

Môn Sinh học 12

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Tuần 4

 từ 20 - 26/4/2020

+ Bài học
+ Video

Tuần 3

từ 13 - 19/4/2020

+ Ôn tập
(38, 39)
+ Bài 40
+ Video (tk)
(lấy lần nộp đầu tiên)
(lấy lần nộp đầu tiên)

Tuần 2

từ 06 - 12/4/2020

+ Bài học

+ Video+ Bài tập

Tuần 1

từ 01 - 05/4/2020

+ Bài học 1

+ Bài học 2

+ Video+ Bài tập