Primary tabs

Môn Anh văn 7

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Tuần 5

từ 27/4-3/5/2020

+ Unit 9(tt)

+ Video

Tuần 4

 từ 20 - 26/4/2020

+ Unit 9

+ Video

15 phút
(hệ 10 năm)

Tuần 3

từ 13 - 19/4/2020

+ Unit 8.1

+ Unit 8.2

+ Video 8.1 (tk)

+ Video 8.2 (tk)

+ Bài tập 8.1

+ Bài tập 8.2

Tuần 2

từ 06 - 12/4/2020

+ Bài học 1

+ Bài học 2

+ Video 1 (tk)

+ Video 2 (tk)

+ Bài tập 1

+ Bài tập 2

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Giàu0368853204ntngiau@agu.edu.vn7 A, B
Trần Thị Lệ Hiệu0918317567ttlhieu@agu.edu.vn7 C, D
Phạm Thị Thảo Nguyên0916363936
ptthaonguyen@agu.edu.vn
7 E
Tăng Kim Thủy0898088928kthuy9d2@gmail.com7 G
Hồ Nhật Quyên0342437421whitelotusquyen@gmail.com7 H