Primary tabs

Môn Tiếng Anh 10

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
 Tuần 5 
từ 27/4-3/5/2020
10 năm
+ Ôn tập
+ Video
7 năm
+ Video
Tuần 4 
từ 20 - 26/4/2020

 

10 năm
+ Unit 7, 8
(Ôn tập)
+ Video
15 phút
7 năm
+ Bài 13
(kéo xuống cuối
trang để xem
bài mới)

 

Tuần 2 
từ 06 - 12/4/2020

10 năm

+ Bài học

+ Video

+ Bài tập

7 năm
+ Video

+ Bài tập

 
Tuần 1
từ 01 - 05/4/2020
 10 năm+ Bài học+ Video+ Bài tập
7 năm
+ Video