Primary tabs

Môn Công nghệ 12

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:

+ Bài 30

+ Video+ Bài tập
- Tuần 2: từ 06 - 10/4/2020:

+ Bài 26

+ Video+ Bài tập
- Tuần 1: từ 01 - 05/4/2020:

+ Bài học

+ Video
+ Bài tập