Primary tabs

Môn Tin học 8

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
- Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020:+ Video

+ Bài tập

- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:
(Ôn tập)
+ Video

+ Bài tập

- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020:

+ Bài TH6

+ Video
(kiểm tra 15p)
- Tuần 2: từ 06 - 12/4/2020:

+ Bài học

+ Video
+ Bài tập