Primary tabs

Môn Giáo dục công dân 6

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Tuần 5

 từ 27/4 - 3/5/20200

+ Bài 16

+ Video+ Bài tập

Tuần 4

từ 20 - 26/4/20200

+ Bài 15

+ Video+ Bài tập

Tuần 3

từ 12 - 19/4/2020

+ Bài 17

+ Video+ Bài tập

Tuần 2

từ 06 - 12/4/2020

+ Bài học

+ Video
+ Bài tập
Nguyễn Văn Tấn0983012201nvtan@agu.edu. vn6 A, C, D, E, G
Lê Bảo An0973236994lban@agu.edu.vn6 B
Nguyễn Thị Tú Trinh0838899791ntttrinh@agu.edu.vn6 H