Primary tabs

DIỄN ĐÀN LẮNG NGHE HỌC SINH NÓI TRỰC TUYẾN TRÊN MEGAMEETING

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-THSP, ngày 10 tháng 9 năm 2019 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang về Kế hoạch năm học 2019 – 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-THSP, ngày 14 tháng 4 năm 2020 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang về Kế hoạch điều chỉnh thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị,

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm thông báo Khởi động DIỄN ĐÀN LẮNG NGHE HỌC SINH NÓI TRỰC TUYẾN TRÊN MEGAMEETING, từ 20 đến 29/4/2020. Lịch cụ thể xin xem file đính kèm.