Primary tabs

Giới thiệu trang web chính thức Kỳ thi đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TP HCM.

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Thông tin liên quan đến kỳ thi xem chi tiết tại đây.