Primary tabs

Thông tin thành viên tổ Vật lý - KTCN

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

BỘ MÔN VẬT LÝ
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
 1Trần Lê Hồng Phi 
0974.763.163
tlhp2008@gmail.com
 2Lê Minh Trí 0977.602.799leminhtri@agu.edu.vn
 3Văn Thành Trọng 0985.02.1818vanthanhtrong@gmail.com
 4Lê Quốc Dũng 0165.954.8324ledungyt@gmail.com

 

BỘ MÔN KTCN
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
 1Hồ Đặng Vân Phương 0982.123.114hdvphuong@agu.edu.vn
2Nguyễn Thị Tú Quyên 01677773430tuquyen11ly@gmail.com