Primary tabs

Thông tin thành viên tổ Ngữ Văn

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Hình ảnh các thành viên

BỘ MÔN NGỮ VĂN
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1Nguyễn Thị Mỹ HạnhTổ trưởng
0988.967.899
myhanhv23@yahoo.com.vn
2Mai Thị Mỹ Linh 
0166.882.7473
mtmlinh@agu.edu.vn
3Võ Hoài Danh Tổ phó0915.158.463
truongxuannhithsp@yahoo.com
4Lê Hoài Hận 
0985.055.905
lhhan@agu.edu.vn
5Trần Thị Châu Trân 
0915.928.700
tranthichautran@gmail.com
6Nguyễn Thị Ngọc Hân 0166.850.9978
ttngochan7c1@gmail.com
7Văn Thị Tuyết Nhung 0973.729172nhungvanthsp@gmail.com
8Đỗ Thị Ngọc Nữ 
0964.200.111
dtnnu@agu.edu.vn
9Lê Thị Hoàng Oanh 0985.105.585utni83@gmail.com