Primary tabs

Tổ tin học

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số
Điện Thoại

Email

1

Phan Hồng Yến

Tổ trưởng

0916293726

phyen@agu.edu.vn

2

.Nguyễn.Văn.Hội..

Giáo viên

 

nvhoi@agu.edu.vn

3

Trương Cẩm Lụa

Giáo viên

0398083008

tclua@agu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Phương

Giáo viên

0977758895

ntphuong@agu.edu.vn

5

Nguyễn Việt Thắng

Giáo viên

0394932440

nvthang@agu.edu.vn