Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 26/8/2019 (cập nhật 22.8)