Kế hoạch Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 của Trường PT Thực hành Sư phạm