Học qua mạng

Môn Nghề 11 (Tin)

- Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020:

+ Bài 27

Môn Công nghệ 10

- Tuần 5: từ 27/4-3/5/2020

+ Bài 50

Môn Mĩ thuật 8

Tuần 3

 từ 13 - 19/4/2020

Môn Mĩ thuật 7

Tuần 3

từ 13 - 19/4/2020

Môn Mĩ thuật 6

Tuần 3

 từ 13 - 19/4/2020

Môn Âm nhạc 6

- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020:

Môn Thể dục 9

- Tuần 2: từ 06 - 12/4/2020:

+ Bài học

Môn Thể dục 8

- Tuần 2: từ 06 - 12/4/2020:

+ Bài học

Môn Thể dục 7

- Tuần 2: từ 06 - 12/4/2020:

+ Bài học

Môn Thể dục 6

- Tuần 2: từ 06 - 12/4/2020:

+ Bài học

Pages