Học qua mạng

Môn Ngữ văn 11

- Tuần 5: từ 27/4 - 03/5/2020:

Môn Địa lí 6

Tuần 5: 

Môn Giáo dục công dân 10

Tuần 2

từ 06 - 12/4/2020

+ Bài học

Môn Giáo dục công dân 9

Tuần 4

từ 20 - 26/4/2020

+ Bài 13

Môn Giáo dục công dân 8

Tuần 5

 từ 27/4 - 3/5/2020

+ Bài 19

Môn Giáo dục công dân 7

Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020

+ Bài 16

Môn Giáo dục công dân 6

Tuần 5

 từ 27/4 - 3/5/20200

+ Bài 16

Môn Tin học 9

Tuần 4

  từ 20 - 26/4/2020:

Môn Tin học 8

- Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020:+ V

Môn Công nghệ 12

- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:

+ Bài 30

Pages