Học qua mạng

Môn Tin học 7

- Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020:

Môn Địa lí 9

- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:

Môn Địa lí 8

- Tuần 5: từ 27/4-3/5/2020:

Môn Công nghệ 7

- Tuần 5: từ 27/4-03/5/2020:

Môn Công nghệ 6

- Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020:

Môn Ngữ văn 9

Tuần 4
 từ 20 - 26/4/2020
  

Môn Ngữ văn 8

 Tuần 5
từ 27/4-3/5/2020

Môn Công nghệ 11

Môn Hóa học 9

Tuần 4
từ 20 - 26/4/2020

Môn Tin học 12

Tuần 4
từ 20 - 26/4/2020

Pages