Học qua mạng

Môn Địa lí 7

Tuần 5
 từ 27/4 - 3/5/2020

Môn Ngữ văn 7

Tuần 5
 từ 27/4 - 03/5/2020

Môn Thể dục 12

Tuần 4
từ 20 - 05/4/2020

Môn Thể dục 11

Tuần 4
từ 20 - 26/4/2020

+ Bài học

Môn Thể dục 10

- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:

+ Bài học

Môn Anh văn 6

Tuần 5
  từ 27/4-3/5/2020
10 năm

Môn Ngữ văn 10

- Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020:

+ Bài 7

Môn Anh văn 8

Tuần 5
từ 27/4-3/5/2020
10
năm

Môn Công nghệ 9

Tuần 4

Môn Công nghệ 8

Tuần 5
từ 27/4 - 3/5/2020

Pages