Học qua mạng

Môn Vật lý 11

- Tuần 5: từ 27/4-3/5/2020:

+ Bài 32,33,34

Môn Vật lý 10

- Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020:

+ Bài 30

Môn Vật lý 9

Môn Vật lý 8

Tuần 5
 từ 27/4-3/5/2020

Môn Vật lý 7

Tuần 5

Môn Tiếng Anh 10

 Tuần 5 
từ 27/4-3/5/2020

Môn Toán 9

- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:

Môn Tin học 11

- Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020:

+ BT&TH4

Môn Tin học 10

- Tuần 5: từ 27/4-3/5/2020:

+ Bài 19

+ Video

Môn Âm nhạc 7

- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020:
+ Video
+ Bài tập

Pages