Học qua mạng

Môn Âm nhạc 8

- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020:

Môn Anh văn 9

Tuần 4
 từ 20 - 26/4/2020

+ Bài học

Môn Anh văn 7

Tuần 5

từ 27/4-3/5/2020

+ Unit 9(tt)

Môn Anh văn 11

- Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020:
7
năm

+ Ôn tập

Môn Lịch sử 12

Tuần 4

 từ 20 - 26/4/2020

Môn Tiếng Anh 12

Tuần 4 
từ 20 - 26/4/2020

Môn Sinh học 12

Tuần 4

 từ 20 - 26/4/2020

Môn Địa lí 12

Tuần 5
từ 27/4 - 03/5/2020

Môn Ngữ văn 12

- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020+ Bài học+ Video (tk)+ Bài tập
- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020

Môn Giáo dục công dân 12

Tuần 3

 từ 13 - 19/4/2020:

Pages